Czym są KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE ?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe stanowią elastyczny system kształcenia, ściśle powiązany ze szkolnictwem zawodowym. Prowadzone są w oparciu o program nauczania, uwzględniający podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie.

Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Zwieńczeniem nauki jest zewnętrzny egzamin zawodowy. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje nabyciem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych świadectwem.

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego bez przystąpienia do egzaminu zapewnia możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu kursu, jednakże nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Egzamin kończący KKZ jest organizowany dwukrotnie w ciągu roku przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Dokumentem, jaki otrzymuje absolwent kursu po zdaniu egzaminu jest świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum. Kolejnym dokumentem możliwym do uzyskania po ukończeniu KKZ jest dyplom technika. Warunkiem jego otrzymania jest  zdanie wspomnianego wyżej egzaminu.

Kto może zostać słuchaczem?

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym mogą kształcić się osoby, które ukończyły 18 lat oraz maja ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Dla kogo są przeznaczone kwalifikacyjne kursy zawodowe? dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje, dla osób poszukujących zawodu pożądanego na rynku pracy, dla osób dorosłych, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, dla osób, które chcą otrzymać fachowe przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej, w świetnej atmosferze, do zapisu na kurs nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Jak się zapisać?

Nauka na KKZ odbywa się w trybie zaocznym, weekendowym. Ogólny czas trwania danego kursu zależny jest od obszerności programu nauczania danej kwalifikacji. Najczęściej jednak wynosi on około 10 miesięcy, czyli tyle, ile trwa rok szkolny. Zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych rozpoczynają się na ogół jesienią oraz wiosną. Rekrutacja trwa przez cały rok. O przyjęciu na KKZ decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest też przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranego zawodu. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne dwa razy do roku. Po zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu wszystkich świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, uczestnik KKZ otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem technika.


NAUKA NA KURSACH – BEZPŁATNA!!

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie ZMSSP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00

Wymagane dokumenty rekrutacyjne na kurs kwalifikacyjny:

 • wypełnione podanie (plik do pobrania w rekrutacji)
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zdjęcie legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu (skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat ZMSSP)

Informacja o zawodzie

Absolwentki w zawodzie technik usług kosmetycznych zostaną przygotowane do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Zawód technika usług kosmetycznych daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wśród najlepszych absolwentek tego właśnie kierunku poszukują kadry.

Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Oprócz udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej wykonuje ona zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.

Miejsca pracy

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy w:

 • w prywatnych gabinetach kosmetycznych,
 • salonach SPA,
 • salonach zdrowia i urody,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • po zdobyciu większego doświadczenia praktycznego możesz otworzyć własny gabinet kosmetyczny.

Zajęcia edukacyjne

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Przestrzeganie przepisów BHP w salonie kosmetycznym
 • Język obcy w kosmetyce
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych w kosmetyce
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Zabiegi fizykalne na skórę twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi fizykalne na ciało, kończyny górne i dolne
 • Chemia kosmetyczna
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe