OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Opiekuna medycznego może podejmować pracę w:

Oddziałach szpitalnych
Domach Pomocy Społecznej
Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
Szpitalach
Hospicjach
Środowiskowych Domach Pomocy
Domu pacjenta jako indywidualna opieka

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
zdrowie publiczne
anatomia i fizjopatologia
pracownia pierwszej pomocy
język obcy zawodowy
kompetencje personalne i społeczne
BHP
język migowy
działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
technologie informatyczne
pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
1,5 roku – 3 semestry

FORMA: dzienna
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna-wieczorowa
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
19

Praktyka zawodowa:
210 godzin

Egzamin zawodowy w kwalifikacji:
MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej –
odbywa się pod koniec III semestru