OPIEKUNKA DZIECIĘCA  zajmuje się sprawowaniem opieki nad małymi dziećmi, w wieku od 0 do 4 roku życia.
Jej zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci, a także wykonywanie codziennych czynności związanych
z pielęgnacją. Opiekunka odpowiada za organizację czasu, zabawy ruchowe i zabawy zapewniające rozwój intelektualny dzieci, a także za higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Do zadań opiekunki należy również prawidłowe odżywianie dzieci, a w razie potrzeby także podawanie leków i wykonywanie podstawowych zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Ważna
jest umiejętność organizacji czasu, zabaw a przede wszystkim szybkiego nawiązania kontaktu z dziećmi.
Istotne są więc takie cechy osoby pracującej w tym zawodzie, jak łagodność, odpowiedzialność i kreatywność
przy organizacji czasu oraz podzielna uwaga, jak również indywidualne podejście dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka. Niezwykle ważna jest również umiejętność współpracy z rodzicami i innymi opiekunami
dzieci.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Opiekunki dziecięcej może podejmować pracę w:
Żłobkach
Przedszkolach
Klubach dziecięcych
Domach małego dziecka,
Oddziałach szpitalnych,
Hospicjach,
Indywidualnej opiece domowej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:
działalność gospodarcza
język angielski zawodowy
kompetencje personalne i społeczne
BHP
pierwsza pomoc
język migowy
pielęgnowanie dziecka zdrowego
pielęgnowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
wychowanie i edukacja dziecka
podstawy anatomii i fizjologii dziecka
pracownia wychowania dziecka
pracownia literatury dziecięcej
pracownia wychowania muzycznego
pracownia plastyczno-techniczna

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
2 lata – 4 semestry

FORMA: dzienna
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna-wieczorowa
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
19

FORMA: zaoczna
sobota i niedziela co 2 tygodnie

Praktyka zawodowa:
140 godzin

Egzamin zawodowy państwowy organizowany w szkole przez OKE w kwalifikacji:
SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka –
odbywa się pod koniec IV semestru