TERAPEUTA ZAJĘCIOWY zajmuje się prowadzeniem terapii w procesie leczenia oraz rehabilitacji osób chorych
oraz z niepełnosprawnością intelektualną w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego
lub trwałej niepełnosprawności.
To zawód, w którym stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
W pracy terapeuty niezbędna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, cierpliwość, empatia, odpowiedzialność, samodzielność, wrażliwość, życzliwość i takt.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Terapeuty zajęciowego może podejmować pracę w:

Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Instytucjach świadczących pomoc prowadzone przez organizacje pozarządowe
Placówkach rehabilitacyjnych
Szpitalach
Sanatoriach
Domach dziennego pobytu
Domach pomocy społecznej
Warsztatach terapii zajęciowej
Klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

Podstawy prawne w terapii zajęciowej
BHP
Pierwsza pomoc
Język obcy zawodowy
Kompetencje personalne i społeczne
Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
Język migowy
Podstawy terapii zajęciowej
Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
Metodyka terapii zajęciowej
Pracownie terapii zajęciowej
Diagnozowanie w terapii zajęciowej
Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
2 lata – 4 semestry

FORMA: dzienna
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna-wieczorowa
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
19

Praktyka zawodowa:
210 godzin

Egzamin zawodowy państwowy organizowany w szkole przez OKE w kwalifikacji:
MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej –
odbywa się pod koniec IV semestru