POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ ODBYWA SIĘ – DWA RAZY W ROKU (CZERWIEC – SIERPIEŃ) oraz (GRUDZIEŃ – STYCZEŃ)

II. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

Komplet dokumentów obejmuje:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania lub w sekretariacie MSP w godz. 9-16 ),

– wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej(pobierz)

 

– wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)(pobierz)

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inne (KKZ),
  • zdjęcia – 2 szt.,
  • orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności- jeśli takie posiadasz
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka. Bezpłatne badania będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę wykaz placówek medycyny pracy
  • dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

– Załącznik nr 1 oświadczenie(pobierz)

Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie MSP od poniedziałku do piątku w godz. 9-16

PRZYJĘCIA DO SZKOŁY ODBYWAJĄ SIĘ NA PODSTAWIE WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ KANDYDATA WG. KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

tel. 25 758 54 85

szczegółowe informacje https://www.mspmm.edu.pl

e-mail sekretariat@mspmm.edu.pl