TECHNIK FARMACEUTYCZNY to osoba, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawową,
niezbędną wiedzę z zakresu farmacji, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób
ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do zadań
technika farmaceutycznego należy w szczególności sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych
oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu
w aptece. Technik farmaceutyczny w aptece ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Absolwent szkoły posiadający dyplom technika farmaceutycznego może podejmować pracę w:

Aptekach szpitalnych
Aptekach ogólnodostępnych
Punktach medycznych
Hurtowniach farmaceutycznych
Sklepach zielarsko-medycznych, zielarsko-drogeryjnych
Sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego
Zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
Zakładach przetwórstwa zielarskiego
Laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
Laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:
organizacja działalności zawodowej technika farmaceutycznego
język obcy zawodowy dla zawodu technik farmaceutyczny
kompetencje personalne i społeczne
podstawy anatomii
propedeutyka zdrowia
pierwsza pomoc
produkty kosmetyczne
język migowy
podstawy farmacji stosowanej
technologia postaci leków
farmakologia
analiza leków
farmakognozja
analiza produktów leczniczych
apteka szkoleniowa
świadczenia  farmaceutyczne

 

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
2,5 roku – 5 semestrów

FORMA: dzienna
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
25 + 3 godziny wf

Praktyka zawodowa:
210 godzin

Egzamin zawodowy w kwalifikacji:
MED.09  Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami
diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi
do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

odbywa się pod koniec V semestru