Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej

PDF

WORD

  • Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)


Pobierz

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inne (KKZ);
  • zdjęcia – 2 szt.;
  • orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności- jeśli takie posiadasz;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka. Bezpłatne badania będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę;

Wykaz placówek medycyny pracy

  • dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;


Pobierz – załącznik nr 1 oświadczenie

Harmonogram rekrutacji


Pobierz

Regulamin rekrutacji


Pobierz

Już dziś zarezerwuj swoje miejsce na wymarzonym kierunku.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń – nie daj się wyprzedzić.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zgłoszenie on-line stanowi wstęp do procesu rekrutacji. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie złożyć komplet dokumentów – jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę kandydatów!