Wymagane dokumenty

 
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej
  • Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
  • Załącznik nr 1 oświadczenie
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inne (KKZ);
  • zdjęcia – 2 szt.;
  • orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności- jeśli takie posiadasz;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka. Bezpłatne badania będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę;
  • dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;