– okres nauki – 1 rok w systemie dziennym lub popołudniowym

W trakcie nauki uczeń nauczy się:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-spolecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język angielski/niemiecki zawodowy w ochronie zdrowia
 • zarys psychologii i socjologii
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I – 80 godzin, sem II – 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec II semestru.