okres nauki – 1 rok w systemie dziennym, zaocznym – weekendowym

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • anatomia i fizjopatologia
 • pracownia pierwszej pomocy
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • BHP
 • język migowy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • technologie informatyczne
 • pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I – 70 godzin, sem II – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.03 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej –odbywa się pod koniec II semestru.