okres nauki – 2 lata

zajęcia mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym 3-4 dni w tygodniu, zaocznym – weekendowym

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Żłobki
 • Przedszkola – młodsza grupa, kluby dziecięce
 • Domy małego dziecka, oddziały szpitalne, hospicjach, izby dziecka
 • Indywidualna opieka domowa

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza
 • język angielski zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • BHP
 • pierwsza pomoc
 • język migowy
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • pielęgnowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
 • wychowanie i edukacja dziecka
 • podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • pracownia pielęgnacji dziecka
 • pracownia wychowania dziecka
 • pracownia literatury dziecięcej
 • pracownia wychowania muzycznego
 • pracownia plastyczno-techniczna

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II – 70 godzin, sem IV – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka odbywa się pod koniec IV semestru.