okres nauki – 2,5 roku w systemie dziennym lub popołudniowym

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych
 • kontroli jakości leków i wyrobów medycznych w laboratorium
 • obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi a, w szczególności wydawania tych produktów w aptece 
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • aptekach szpitalnych
 • aptekach ogólnodostępnych
 • punktach medycznych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • sklepach zielarsko-medycznych, zielarsko-drogeryjnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
 • stacjach sanitarno–epidemiologicznych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • wychowanie fizyczne
 • organizacja działalności zawodowej technika farmaceutycznego
 • język obcy zawodowy dla zawodu technik farmaceutyczny
 • kompetencje personalne i społeczne
 • podstawy anatomii
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • produkty kosmetyczne
 • język migowy
 • podstawy farmacji stosowanej
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • analiza leków
 • farmakognozja
 • analiza produktów leczniczych
 • apteka szkoleniowa
 • świadczenia  farmaceutyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: 

sem III – 70 godzin,sem IV – 70 godzin, sem V – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.09  Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa – odbywa się pod koniec V semestru