okres nauki – 2 lata

zajęcia mogą być prowadzone w systemie wieczorowym 3-4 dni w tygodniu

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji
 • Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego
 • Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub instytucje świadczące pomoc prowadzone przez organizacje pozarządowe
 • Placówkach rehabilitacyjnych
 • Szpitalach
 • Sanatoriach
 • Domach dziennego pobytu
 • Domach pomocy społecznej
 • Warsztatach terapii zajęciowej
 • Klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • BHP
 • Pierwsza pomoc
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Pracownie terapii zajęciowej
 • Diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: 

sem II – 70 godzin, sem III – 70 godzin sem IV – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej – odbywa się pod koniec IV semestru