TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Głównym celem zawodu jest wspomaganie osób niepełnosprawnych w ich procesie leczenia i rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej.

– okres nauki – 2 lata

– zajęcia mogą być prowadzone w systemie dziennym lub wieczorowym 3-4 dni w tygodniu

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji

 • Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego

 • Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub instytucje świadczące pomoc prowadzone przez organizacje pozarządowe

 • Placówkach rehabilitacyjnych

 • Szpitalach

 • Sanatoriach

 • Domach dziennego pobytu

 • Domach pomocy społecznej

 • Warsztatach terapii zajęciowej

 • Klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej

 • BHP

 • Pierwsza pomoc

 • Język obcy zawodowy

 • Kompetencje personalne i społeczne

 • Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

 • Język migowy

 • Podstawy terapii zajęciowej

 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

 • Metodyka terapii zajęciowej

 • Pracownie terapii zajęciowej

 • Diagnozowanie w terapii zajęciowej

 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II – 70 godzin, sem III – 70 godzin sem IV – 70 godzin

Egzamin zawodowy:

MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej – odbywa się pod koniec IV semestru