REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „LAURKA DLA MOJEJ MAMY”

I.  Cele konkursu:
1. Stwarzanie okazji dla twórczości plastycznej.
 2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności, kształtowanie wrażliwości artystycznej i 
     estetycznej słuchaczy ZMSSP.
3. Nawiązanie do Dnia Mamy  i różnych sposobów obdarowywania.


II. Zasady uczestnictwa:
 1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy ZMSSP .
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z Dniem Mamy.
3. Format pracy dowolny. Praca może zawierać też życzenia.
4. Zgłoszona praca musi zawierać tytuł  oraz  hasło, które będzie służyło do identyfikacji pracy
    konkursowej.
5. Wykonaną własnoręcznie pracę należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na e-maila
    sekretariatu Szkoły (sekretariat@mspmm.edu.pl)  w terminie do 26 maja 2020 r.
6. Wyniki konkursu wraz z prezentacją prac zostaną zamieszczone na stronie Szkoły.

III. Kryteria oceny:
1. Prace oceniać będzie powołana na tę okazję komisja konkursowa, uwzględniając:
    –  zgodność pracy z tematem konkursu,
    –  inwencję twórczą,
    –  pomysłowość,
    – kompozycję,
    – ekspresję,
    -a także estetykę wykonania.
 2. Przewidziane są nagrody!

IV. Uwagi końcowe
1. Udział  w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ekspozycję pracy w folderze
    okolicznościowym na stronie internetowej Szkoły. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
3. Prawa do publikacji prac konkursowych w Internecie w momencie ich przesłania przechodzą na
    rzecz Szkoły.

                                                                                                                                   organizatorzy konkursu