Etap Szkolny Konkursu Pięknego Czytania

Zapraszam słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej do wzięcia udziału w
IX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania.
W roku 2020 czytamy utwory papieża Jana Pawła II (publicystyka, homilie, przemówienia).

Etap szkolny odbędzie się w formie stacjonarnej 24 października (sobota) 2020r. dla kierunków zaocznych
i 27 października  (wtorek) 2020 r. dla kierunków wieczorowych i stacjonarnego.
Etap międzyszkolny do 30 października – zdalnie.
 Bardzo proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.
Zgłoszenia proszę kierować e-mailem lub osobiście do nauczyciela bibliotekarza do 23.10. 2020 r.
Więcej informacji udziela nauczyciel bibliotekarz Elżbieta Ładno
kontakt: e.ladno@mspmm.edu.pl

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

pod patronatem Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego

„Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.

                                                                                                                                     Papież Jan Paweł II

W roku 2020 czytamy utwory papieża Jana Pawła II i Marii Konopnickiej

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,

oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim

zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego,

do udziału w IX Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie zainteresowań literaturą i historią
 • popularyzowanie twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II
 • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej
 • kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej
 • rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
 • kształtowanie kultury czytelniczej
 • rozwijanie twórczych talentów
 • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych
 • integracja środowisk szkolnych


Zasady uczestnictwa:

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

 • kl. I – V szkoły podstawowej,
 • kl. VI – VIII szkoły podstawowej,
 • szkoły  średnie,

Repertuar konkursu:

1. Dzieci z kl. I-V  szkoły podstawowej przygotowują wiersz lub fragment prozy autorstwa Marii Konopnickiej.

2. Pozostali uczestnicy (kl. VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły średnie) czytają utwory lub fragmenty  tekstów  Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II (publicystyka, homilie, przemówienia).

3. Prezentacje konkursowe powinny się zmieścić w granicach 3 minut.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć lub przesłać skan organizatorom podpisane oświadczenie (wzór – zał. nr 1).

5. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

I – eliminacje szkolne (w formie stacjonarnej), w ramach  których należy wyłonić:

 • dwóch reprezentantów klas I -V szkoły podstawowej,
 • dwóch reprezentantów klas VI – VIII szkoły podstawowej,
 • dwóch reprezentantów szkoły średniej.

II – etap międzyszkolny – z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z SARS-CoV-2 odbędzie się w formie online – laureaci eliminacji szkolnych mają za zadnie nagrać swoją prezentację z obrazem w orientacji poziomej oraz dźwiękiem (nagranie nie powinno zawierać żadnych cięć montażowych).

Zgłoszenia do etapu międzyszkolnego prosimy przesyłać e-mailem do 30 października 2020 r. na adres:  minsk-maz@bpsiedlce.pl. Do przesłania pliku większego niż 150 MB można wykorzystać platformę WeTransfer.com

Zgłoszenie (zał. nr 2)powinno zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna,
 • tytuł utworu,
 • nr kontaktowy do słuchaczy,
 • plik wideo z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna nagrania nie będzie miała wpływu na ocenę).

6. Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:

 • technika czytania – płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie wyznaczonych granic czasowych;
 • stosowanie środków ekspresji artystycznej – pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;
 • ogólny wyraz artystyczny – postawa, sposób trzymania tekstu, strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

7. Jury powołane przez Organizatorów przyzna w poszczególnych kategoriach dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  18 listopada 2020 r. Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi prezentacjami Organizator opublikuje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim oraz na jej profilu facebookowym. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu odbioru nagród.

9. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury. 

Załącznik 1 do regulaminu konkursu

Mińsk Mazowiecki, ……………….2020 r.

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na uczestnictwo:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..…………

Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………..……………

w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim: IX Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach w celu identyfikacji uczestników konkursu, właściwemu przeprowadzeniu konkursu, wyłonieniu zwycięzców wraz z przyznaniem nagród oraz w innych celach organizacyjnych, związanych tylko i wyłącznie z przedmiotowym konkursem , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

…………………………………….

Podpis uczestnika konkursu

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych wykonanych podczas przedmiotowego konkursu, w ramach uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie ww. danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim, dla celów marketingowych i promocyjnych Biblioteki. Miejscami publikacji będą m.in. oficjalna strona internetowa Biblioteki, oficjalny profil Biblioteki na portalu społecznościowym (np. Facebook) prowadzony przez Bibliotekę, materiały reklamowe w formie elektronicznej (np. publikacje, newslettery, reklamy) oraz w innych mediach promujących Bibliotekę.

…………………………………….

Podpis uczestnika konkursu